GIEŁDA – WIERZYTELNOŚCI DO SPRZEDAZY

WŁAŚCICIEL: POL-WAR ALTER EGO Sp.zo.o Siedlce

LPDŁUŻNIKPODSTAWA PRAWNAKWOTA OGÓŁEM ROSZCZENIA ZKOSTATNI KONTAKT KOMORNICZYPROPONOWANA CENA SPRZEDAŻYUWAGI
X2345% z poz. 47
1.Dariusz PopłońskiNakaz zap. Sygn. Akt I Nc 1522/09, klauzula wykonalności z dnia 22.01.2010r20.000zł21.02.2011r40%do negocjacji
2.Adam Kajetan PatoraNakaz zap. Sygn. akt VGNc upr. 187/09, klauzula wykonalności z dnia 31.03.2009r25.000zł10.06.2015r40%do negocjacji
3.Grzelak AndrzejNakaz zap. Sygn. akt V Gc upr 319/08, klauzula wykonalności z dnia 03.03.2011r10.000zł28.06.2018r30%do negocjacji

ZASADY SPRZEDAŻY:

  1. Cena podstawowa- wstępna negocjacyjna wynika z przemnożenia wartości po. 4x%poz. 6 przykładowo (20.000X40%= 8.000zł)
  2. Sprzedaż wierzytelności odbywa się poprzez fakturę z doliczeniem podatku VAT lub umowę sprzedaży wg ceny wynegocjowanej plus podatek VAT.
  3. Kupujący otrzymuje dokumenty wymienione w kolumnie 3 (podstawa prawna), a w przypadku potrzeby kupującego pełną zgromadzoną dokumentację w sprawie przez sprzedającego.
  4. W przypadku dwóch lub więcej ilości kupujących dana wierzytelność obowiązuje licytacja przeprowadzona przez sprzedającego. Warunki licytacji ustala sprzedający podając je wszystkim uczestnikom zgłaszającym zamiar kupna z podaniem ceny.
  5. Pierwszeństwo w zakupie mają oferenci, których dług dotyczy z zastrzeżeniem, że jeśli są jedynym chętnym do zakupu, cena nie może być niższa od wskazanej w kat. 6 wyliczona jak w punkcie 1. W przypadku większej liczby oferentów w gronie, których jest dłużnik, pierwszeństwo ma dłużnik według najwyższej ceny zaproponowanej przez oferentów.
  6. Sprzedający może wycofać z Giełdy- wierzytelności do sprzedaży wierzytelność bez podania przyczyny, z tym, że w kol. 7 musi zawierać adnotację: „wycofano dn. ......”. Wierzytelność taka będzie na „Giełdzie przez okres minimum 1 miesiąca”
  7. W przypadku sprzedaży wierzytelność z uiszczeniem należności w kol. 7 sprzedający umarza adnotację : „ sprzedano dn. ......” i taki zapis będzie na „Giełdzie przez okres minimum 1 miesiąca”.